Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 1/2003 ze schůze VV ČBaS dne 22. 01. 2003
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení ve formátu MS Word - vv220103.doc 
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Scheiner, Teřlová, Tomášek, Plánička, Jurka, Vorel, Kotyza, Kavan (JM), Musil, Nováková, Pavelka
Omluveni: Frýda, Tomek
Hosté: Votava, Koukal
 
Program:
 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Zprávy z jednotlivých komisí
 3. Různé

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS

 • Organizační řád ČBaS a komisí ČBaS
  Na příštím jednání VV ČBaS bude projednán návrh Organizačního řádu ČBaS a komisií ČBaS.
   
 • TMK
  TMK ČBaS seznámila VV s klíčem pro dělení finančních prostředků určených na úhradu nákladů spojených s účastí hráčů na mezinárodních turnajích od září do prosince 2002 – příprava na Helvetia Cup 2003.

  Pro výše uvedený účel byly vyčleněny finanční prostředky pro hráče nominované na Helvetia Cup 2003 v následující výši:

  Fröhlich Jan 20.000,-- Kč (v roce 2003 zbývá dočerpat 8.900,- Kč)
  Koudelková Markéta 15.000,-- Kč ( čerpáno v roce 2002 v plné výši)
  Vondra Jan 10.000,- Kč ( čerpání v roce 2003)
  Hráči Milisová Hana, Procházková Hana, Skočdopole Jiří, Neděla René, Brožová Eva obdrží každý po 6.000, - Kč ( čerpání v roce 2003).

  Přidělené finanční prostředky mohou být proúčtovány pouze na základě předložených dokladů dle instrukcí EK a pouze v případě použití na úhradu nákladů spojených s účastí hráčů na mezinárodních turnajích v roce 2003, které se započítávají do světového žebříčku.
   
 • Složení TMK ČBaS
  Předseda TMK pan Vorel informoval VV ČBaS o novém složení TMK.
  Složení TMK:
  Předseda – pan Ladislav Vorel
  Trenér reprezentace dospělých: pan Petr Koukal
  Trenér reprezentace juniorů: pan Radek Votava
  Člen: pan Richard Hobzik - problematika SCM

  VV ČBaS na návrh TMK schválil do funkce reprezentačního trenéra dospělých pana Petra Koukala a uložil TMK, aby předložila EK návrh smlouvy mezi ČBaS a panem Koukalem s účinnosti od 1.1. 2003. TMK předloží EK rovněž návrh smlouvy mezi předsedou TMK a ČBaS s účinností od 1.1. 2003
  Zodpovědný: pan Vorel
  Termín: 8. 2. 2003
   
 • VV ČBaS děkuje předcházejícímu trenérovi reprezentace dospělých panu Lubasovi za odvedenou práci za dobu jeho působení ve funkci a přeje mu mnoho úspěchů ve všech oblastech jeho činnosti.
   
 • VV ČBaS vzal na vědomí informaci o došlých finančních prostředcích na trenéry mládeže (18.800,- Kč), které nám byly poukázány z ČOV nad rámec předloženého vyúčtování za rok 2002 a o nutnosti okamžitého čerpání prostředků v souladu s projektem, na který jsou určeny. TMK bude do příštího jednání VV informovat o záměru čerpání těchto prostředků.
   
 • Překlad pravidel badmintonu
  Pravidla badmintonu jsou již přeložena včetně zapracování obrázků a zaslána ke zveřejnění správci webových stránek panu Filipovi Stádníkovi.
   
 • Výběrové řízení na pořadatele MM ČR v roce 2003
  Výsledek výběrového řízení:
  1. místo - TJ Sokol Dobruška ve spolupráci s TJ Montas Hradec Králové
  2. místo - Slavia TU Liberec
  3. místo - TJ Baník Most

  Pořadatelem MM ČR v roce 2003 se stal oddíl TJ Sokol Dobruška ve spolupráci s oddílem TJ Montas Hradec Králové.

  VV ČBaS děkuje všem účastníkům výběrového řízení a přeje hodně úspěchů v jejich další činnosti.

STK

 • úprava stávajícího programu pro zpracování žebříčků ČBaS.
  Předseda STK pan Scheiner řeší situaci s panem Stádníkem tak, aby bylo maximálně vyhověno požadavkům členské základny ČBaS.

  Krátké info: a) Filtry pro jednotlivé kraje budou funkční od začátku sezóny 2003/2004
  b) Po vytvoření filtrů pro jednotlivé kraje bude zahájena práce na novém programu, který bude respektovat všechny současné požadavky Zodpovídá: pan Scheiner

KR

 • Předseda KR zašle na SE ČBaS návrh statutu KR.
  Termín: 25. 1. 2003
   
 • Připravuje se školení a doškolení rozhodčích při M ČR dospělých, které se bude konat v Brně. Předseda KR pan Tomášek zašle (v elektronické podobě) propozice/pozvánku na školení a doškolení rozhodčích na SE ČBaS a správci internetových stránek - za účelem jejich zveřejnění na webových stránkách ČBas.
  Termín: 31.1. 2003
  Bližší informace získáte u předsedy KR pana Tomáška mobilní telefon: 606178482.
   
 • Aktualizace adresáře oddílů ČBaS
  Předsedům jednotlivých oblastí byla rozeslána tabulka (zpracováno v Excelu) se žádostí o aktualizaci adresáře oblastí za účelem umístění na webových stránkách ČBaS. Cílem je dosažení jednotného vzhledu adresářů a umožnění přístupu badmintonové veřejnosti k těmto údajům.

  Oblasti, které tabulku ještě nezaslaly obratem zašlou na SE ČBaS !!!     Konečný termín: 15. 2. 2003
   
 • VV ČBaS uložil SE ČBaS – Strojní investice 2003
  Z důvodu nutnosti splnění podmínek platných pro žádost o přidělení strojních investic, byl požadavek na elektronické ukazatele skóre (1 sada = 6 kusů) předložen ČSTV v celkové ceně 241.000 Kč.

2) Zprávy z jednotlivých komisí

STK

 • Předseda STK informoval VV o hladkém průběhu všech soutěží družstev i jednotlivců, které probíhají v souladu s termínovým kalendářem. Ve vztahu k soutěžím předseda STK informoval o námitkách z utkání I. CL Benátky x Plzeň k použití neschválených míčů ze strany družstva Benátek. Pro vyjasnění případu si STK vyžádá stanovisko vrchního rozhodčího uvedeného utkání. Výsledky ze všech soutěží včetně žebříčků jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách ČBaS. Na dotazy členů VV v otázkách tykajících se soutěží odpověděl pan Scheiner v průběhu diskuse.
   
 • Český Krumlov se z důvodu poškození sportovní haly povodněmi vzdal pořadatelství turnajů GP „B“ U 13 a MČR smíšených družstev dorostu. Informace o náhradních pořadatelích budou zveřejněny ve zprávách STK č. 2/2003.

KR

 • VV ČBaS uložil KR předložit jmenný seznam delegovaných vrchních rozhodčích pro M ČR všech kategorií.
  Termín: 5. 2. 2003

MK

 • MK na příštím jednání VV předloží návrh na řešení úkolu uloženého na Sněmu ČBaS v otázce problematiky licencí.

EK

 • VV ČBaS pověřil EK vyhlášením výběrového řízení na dodavatele badmintonových míčů pro sezónu 2003/2004.
  Podmínky výběrového řízení jsou stejné jako v předcházející sezóně.
   
 • EK z důvodu neuzavřeného ročního účetnictví (chybí fakturace ze strany ČSTV) předloží čerpání rozpočtu ČBaS za rok 2002 do konce února 2003.
   
 • Z důvodů pozdního obdržení požadavků na rozpočet roku 2003 od KR a TMK nemohla EK provést vyhodnocení došlých návrhů do stanoveného termínu.
  Nový termín: 28.2. 2003
   
 • Smlouva o organizačním zabezpečení MM ČR 2003
  EK vypracovala návrh smlouvy o organizačním zabezpečení MM ČR v roce 2003 a zaslala ho k vyjádření vítězi výběrového řízení oddílu TJ Sokol Dobruška.

TMK

 • ME „B“ Helvetia Cupu (Portugalsko)
  V termínu od 14.1. do 19.1. 2003 proběhlo v Lisabonu (Portugalsko) ME smíšených družstev skupiny "B", které bylo kvalifikací na ME smíšených družstev v roce 2004.

  Náš tým po vítězství ve skupině postoupil do bojů o 1. - 4. místo, kde se utkal s týmy Francie, Slovinska a Portugalska.

   
  Výsledky ve skupině "C":         Pořadí ve skupině:    1) ČR
  ČR : Rakousko 3:2   2) Island
  ČR : Irsko 3:2   3) Rakousko
  ČR : Rumunsko 4:1   4) Irsko
  ČR : Island 3:2   5) Rumunsko

  K postupu na ME v roce 2004 bylo nutné umístění do třetího místa, což bylo cílem naší výpravy. V prvním utkaní jsme hráli s družstvem Francie, kde vítěz postupoval do bojů o první a druhé místo a poražený hrál o 3. - 4. místo s poraženým vzešlým z utkání Portugalsko x Slovinsko. S Francií jsme prohráli 0:3 a tudíž jsme museli bojovat o 3. místo (postupové) s týmem Portugalska, které prohrálo se Slovinskem 1: 3. Portugalsko jsme porazili 3:1 a ze třetího místa postupujeme mezi nejlepších 16 družstev Evropy, se kterými se utkáme na ME smíšených družstev v roce 2004 - Švýcarsko.

  Celkové umístění na prvních čtyřech místech ME "B" Helvetia Cup 2003:
  1. Francie
  2. Slovinsko
  3. ČR
  4. Portugalsko

  Podrobné informace o průběhu Helvetia Cupu podal trenér reprezentace dospělých pan Petr Koukal.

  Výsledky viz. webové stránky: http://www.fpbadminton.pt/helv.htm.

  Turnaje se zúčastnilo družstvo reprezentace v následujícím složení:
  Ženy: Koudelková Markéta, Procházková Hana, Brožová Eva, Milisová Hana
  Muži: Fröhlich Jan, Vondra Jan, Skočdopole Jiří, Neděla René
  Trenér: Petr Koukal

  VV ČBaS děkuje všem hráčům a trenérovi za vzornou reprezentaci na výše uvedené soutěži !!!
   

 • Sudirman Cup 2003 – MS smíšených družstev - Holandsko, Eindhoven - 18.3. – 23.3. 2003
  VV ČBaS účast na MS smíšených družstev v rozsahu 2+2+1.
  TMK zašle na sekretariát ČBaS jmenný seznam účastníků soutěže.
  Termín: 20. 2. 2003
  Zodpovědný: Petr Koukal
   
 • Přihlášky na turnaje EBC, turnaje Grand Prix a ostatní mezinárodní turnaje
  Upozornění pro hráče a trenéry!!!
  Přihlášky na výše zmíněné turnaje je nutné zaslat na SE ČBaS den před uzávěrkou přihlášek stanovenou pořadatelem do 12:00 hod. Přihlášky zaslané po tomto termínu nebudou akceptovány!!! Na zahraniční turnaje juniorů bude na SE ČBaS předávána vždy ucelená přihláška včetně požadavků na ubytování, stravovaní, informace o způsobu dopravy, počtu celé výpravy atd. Jedná se zejména o turnaje zařazené do juniorského circuitu , turnaje, kde pořadatel vyžaduje přihlášku hráčů prostřednictvím národní asociace či federace a turnaje označené TMK jako oficiální pro juniorskou reprezentaci. Na ostatní soutěže se hráči mohou přihlašovat ( pokud to propozice povolují) prostřednictvím svého mateřského klubu a kopii přihlášky zasílají na SE ČBaS.
  Zodpovědný: reprezentační trenér juniorů pan Votava
   
 • Oblasti, které si nevyzvedly TD určené dospělé reprezentaci, nechť tak učiní v co nejbližším možném termínu. V případě, že o tyto materiály nemáte zájem informujte SE ČBaS.
   
 • World Academy 2003
  VV ČBaS pověřil TMK výběrem kandidátů pro IBF World Academy 2003. TMK ze zájemců vybrala hráče Kohoutka a Koukala. TMK zašle na SE ČBaS profil kandidátů (v anglickém jazyce).
  Termín: do 5. 2. 2003.
  Zodpovědný: Radek Votava
   
 • MS jednotlivci
  Anglie - Birmingham – 12. 5. –18. 5. 2003
  VV schválil účast všech hráčů, kteří splní kvalifikační kritéria pro MS jednotlivců v Anglii.
   
 • Konference trenérů při MS jednotlivců a MS smíšených družstev
  Předána informace o plánované konferenci trenérů, která proběhne pod hlavičkou IBF v průběhu MS jednotlivců a MS smíšených družstev. Podrobné informace možno získat na SE ČBaS.
   
 • První ME družstev veteránů
  Wales – Cardiff – 28. 5. – 1. 6. 2003
  Startovné – 300 EURO za družstvo
  Kategorie 40 + a 50 +
  Asociace může přihlásit jeden tým v každé věkové skupině ( složení utkání 1x MS, WS, MD, WD i XD).
  Pravidla jako u Helvetia Cupu. Uzávěrka přihlášek 28. 2. 2003.
  Pokuta za odhlášení družstva ze soutěže 3.500 EURO !!!!!
   
 • ME J
  Dánsko – Esbjerg- 15. 4. – 19. 4. 2003
  TMK nahlásí na SE ČBaS do 10. 3. 2003 jmenný seznam účastníků ME jednotlivců.
  Zodpovědný: Radek Votava
   
 • TMK – předá na SE ČBaS požadavky na soustředění v roce 2003 – Nymburk
  Termín: 15. 2. 2003
   
 • TMK předloží na příštím zasedání VV projekt olympijské přípravy na OH 2004.
   
 • Školení trenérů II. a III. třídy a doškolení trenérů II. třídy
  Proběhne v prvním týdnu v červenci – Brno Jehnice. Podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách ČBaS. TMK zašle propozice/pozvánky na SE ČBaS a správci webových stránek ČBaS.

3) Různé

 • V diskusi byla připomínkována problematika současného systému soutěží ČBaS v kategoriích mládeže i dospělých. Z diskuse vyplynulo, že případné změny pro příští sezónu navrhne a předloží sportovně -technické komisi Trenérsko-metodická komise ČBaS.
   
 • Podmínky účasti na jednáních VV ČBaS
  Jednání VV ČBaS se mohou účastnit osoby, které nejsou členy VV za následujících podmínek:

  1) požádat alespoň den předem o možnost účasti na VV
  2) musí obdržet pozváni na VV. Pozvání je buď na základě jejich žádosti nebo na žádost VV
  3) uvést bod jednání, ke kterému chtějí přednést své stanovisko, žádost atd. – pokud nejsou pozváni přímo VV na určitý bod jednání
  4) po projednání příslušného bodu mohou zůstat na jednání VV, ale bez možnosti diskuse na další projednávaná témata

  Pozn. Výjimku tvoří trenéři reprezentace dospělých a juniorů, kteří mají možnost se účastnit VV bez nutnosti podání žádosti.
   
 • Sněm ČBaS
  VV ČBaS stanovil termín Sněmu ČBaS na 21. 6. 2003.
  Místo konání: Praha – Strahov – aula ČSTV
  Termín: 21.6. 2003 v 10:00 hod.

  Přehled počtu delegátů oblastních výborů ČBaS s hlasem rozhodujícím a s nárokem na účast na Sněmu ČBaS zjištěný dle stavu ČZ k 30.11. 2002.

   
  Oblast/kraj nárok delegátů
  Praha 5
  Střední Čechy 4
  Severní Čechy 6
  Západní Čechy 8
  Jižní Čechy 7
  Východní Čechy         4
  Severní Morava 7
  Jižní Morava 6
  Celkem 47

 • Upozornění !!!
  Nová adresa a telefonní spojení na předsedu TMK ČBaS pana Ladislava Vorla.

  Ladislav Vorel

  Maříkova 1
  621 00  Brno
  tel/fax: 549 274 566
  mobil: 602 710 853
  E-mail: vorlino@seznam.cz
   
 • Nový oddíl – SK BC Svitavy
  VV ČBaS schválil přijetí oddílu SK BC Svitavy za řádného člena ČBaS.

  Kontaktní osoba:
  Karel Adámek – předseda oddílu
  Sluneční údolí 275
  569 02  Březová nad Svitavou
   
 • Dovolená SE ČBaS (Iveta Teřlová), zastupovat bude Josef Scheiner - od 25. 1. do 2. 2. 2003
   
 • Plán zasedání VV ČBaS v první polovině roku 2003
  Termíny : 6. 3. 2003, 17. 4. 2003, 29. 5. 2003 – Praha Strahov – místnost č. 209

Příští schůze VV ČBaS se uskuteční 6. 3. 2003 od 14:00 hod.
v místnosti č. 209 v budově ČSTV

V Praze dne 22. 01. 2003

Zapsala: Iveta Teřlová   

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník