Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 6/2003 ze schůze VV ČBaS dne 25. 9. 2003
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení ve formátu MS Word - vv250903.doc 
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Scheiner, Teřlová, Tomášek, Plánička, Vorel, Nováková, Musil, Pavelka, Jurka, Kotyza
Omluveni:
Tomek, Kavan, Frýda
Hosté: Koukal, Votava

 
Program:
 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Zprávy z jednotlivých komisí
 3. Různé

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS

 • MK
  Předseda MK pan Musil informoval VV o podepsání smlouvy se společností Prague City Center o exklusivním poskytnutí reklamních a marketinkových práv.
   
 • Rubrika diskusní fórum
  Problematika projednána se správcem webových stránek panem Stádníkem a od začátku sezóny 2003/2004 bude rubrika zřízena na oficiálních webových stránkách ČBaS.
  Úkol trvá
   
 • Novelizace Registračního řádu ČBaS
  STK ČBaS předložila VV ČBaS návrh na změny/úpravy Registračního řádu ČBaS. Členové VV ČBaS zašlou své připomínky předsedovi STK panu Scheinerovi do 31.10. 2003.
  Případné připomínky budou na příštím jednání VV projednány a bude schválena novela registračního řádu.
   
 • Zabezpečení reprezentace dospělých – společná příprava
  Reprezentační trenér dospělých pan Koukal informoval VV o průběhu přípravy vybraných reprezentantů pro případný start na OH 2004 a start na vrcholných světových a evropských soutěžích družstev a jednotlivců v roce 2003.
   
 • Reprezentační trenér dospělých požádal VV o změnu podmínek pro vyplácení finančních odměn hráčům za umístění ve vybraných mezinárodních turnajích (turnaje EBC a turnaje vyšší kategorie), které byly schváleny na zasedání VV dne 29.5.2003. Změna se týkala vyplacení odměn za umístění hráčů na turnajích mimo EBC. VV žádosti nevyhověl z důvodu snahy
  o účast našich hráčů na turnajích ověřené kvality/úrovně a přiměřenosti dosažené odměny ke kvalitě dosaženého výsledku.
   
 • Trenérsko metodická komise informovala VV o jednání s potenciálními zástupci mládežnické
  kategorie v TMK. Pan Vorel sdělí na příštím jednání VV jméno vybraného zástupce mládežnické kategorie v TMK.
  Termín: do 20.11.2003
   
 • Pořadatelství MM ČR 2004
  Na základě jediné došlé nabídky na pořadatelství MM ĆR v roce 2004 VV přidělil pořadatelství této akce oddílu VSK Slavia TU Liberec.
   
 • EK zajistí uzavření s výše uvedeným oddílem smlouvu o organizačním zabezpečení MM ČR v roce 2004.
  Termín: do 20.11.2003
   
 • Novelizace Disciplinárního řádu ČBaS
  SE ČBaS zašle do 30.9. 2003 návrh novelizovaného Disciplinárního řádu ČBaS všem členům VV k připomínkování. Případné připomínky zašlou členové VV na SE ČBaS do 31.10.2003. Na příštím jednání VV bude projednána a schválena novela disciplinárního řádu.
   

2) Zprávy z jednotlivých komisí

TMK

 • Reprezentační trenér dospělých pan Koukal a reprezentační trenér juniorů pan Votava informovali VV o účasti našich hráčů na soustředěních a v mezinárodních turnajích, které se konaly v průběhu června až září roku 2003.
   
 • TMK potvrdila účast naší reprezentace na vrcholných akcích jako je Thomas and Uber (Slovensko) a Finlandia Cup ( Rakousko), které se budou konat v roce 2004.
   
 • Polonia Cup 2003
  TMK informovala VV o složení výpravy na Polonia Cup 2003, která se uskuteční od 1.10. do 5.10. 2003 v irském Dublinu.
   
  Složení výpravy:
  Dívky: Hekelová, Kosová, Koukalová
  Chlapci: Florián, Drančák, Bitman Trenéři: pan Votava a pan Vorel
   

SCM

a) TMK předložila VV:
- bodové hodnocení SCM, které bylo provedeno dle metodického pokynu ČBaS k měsíci červnu tohoto roku
- seznam hráčů ČBaS – zařazených do SCM
- návrh finančního zabezpečení SCM pro rok 2004 – obsahující obecné zásady finančního zabezpečení SCM ČBaS
- bodové hodnocení SCM – přehled za období 2001 - 2003

VV se seznámil s výše uvedenými dokumenty a shledal zde početní chyby u výpočtu finančního zabezpečení SCM pro rok 2004 a chyby v uvedení časového období u bodového hodnocení SCM k červnu roku 2003.
TMK přepracuje uvedené materiály a zašle je v elektronické podobě na SE ČBaS k rozeslání všem zúčastněným stranám a členům VV. Termín: 6.10. 2003
V případě jakýchkoliv námitek k výše uvedeným materiálům, VV doporučuje řešit námitky včas a to písemnou formou s TMK.

Konečný termín pro zasílání námitek k rukám předsedy TMK: 31.10. 2003.

 
b) Kritéria pro zařazování, setrvání a vyřazování sportovců ve SCM

VV ČBaS schválil přepracované materiály (kritéria pro zařazování, setrvání a vyřazování sportovců ve SCM) rozšířené o níže uvedená kritéria.

 1. Věkové stupně a kategorie – biologické hledisko
 2. Způsob hodnocení zdravotní způsobilosti – zdravotní hledisko
 3. Pohybové předpoklady - motorické hledisko
 4. Dynamiku speciální sportovní výkonnosti – predikce výkonnosti
 5. Psychologické předpoklady
 • Nedočerpané finanční prostředky na přípravu Helvetia Cup 2003
  VV ČBaS na žádost reprezentačního trenéra dospělých schválil rozšířené čerpání vyhrazených prostředků na přípravu hráčů na Helvetia Cup 2003, které dosud nebyli hráči dočerpány. Prostředky mohou být použity na čerpání nákladů spojených s účastí hráčů na mezinárodních turnajích EBU resp. IBF (startovné, cestovné, nocležné) nebo na přípravu na tyto turnaje v roce 2003. Termín čerpání: do konce roku 2003
   
 • ST (sportovní třídy)
  Na základě schválení v gremiální poradě náměstka ministryně skupiny mládeže, tělovýchovy a evropské integrace MŠMT ČR Ing. Karla Hrdého se zařazuje 25. ZŠ v Plzni do sítě základních škol s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro badminton.

  V návaznosti na požadavek MŠMT ČR byl vypracován metodický pokyn pro činnost ST v badmintonu a předložen VV, který ho po projednání schválil.
 • TMK zašle na SE ČBaS:
  a) plán sportovní přípravy reprezentace juniorů a seniorů na rok 2004 a vyhodnocení plánu sportovní přípravy juniorské a seniorské reprezentace za rok 2003
  b) seznam reprezentačních týmů (junioři, senioři)
  c) hodnocení trenérů za rok 2003 –ČOV

Termín: 10.11. 2003
Výše uvedené materiály slouží jako podklad pro přidělení dotace od ČOV pro rok 2004.

STK

 • Předseda STK informoval VV o průběhu soutěží jednotlivců, které probíhají v souladu s termínovým kalendářem. Výsledky a žebříčky najdete na webových stránkách ČBaS, www.czechbadminton.cz. Zahajovací schůze pro soutěže družstev I. a II. Cl, proběhne 27.9. 2003 na Spojích. Informace z této schůzky budou zveřejněny ve zprávách STK.
   
 • Předseda STK pan Scheiner žádá Severní Čechy o zaslání krajského termínového kalendáře správci webových stránek ČBaS panu Stádníkovi za účelem jejich zveřejnění. Ostatní krajské termínové kalendáře jsou již zveřejněny na oficiálních stránkách ČBaS.
   
 • Na základě připomínek z prvních odehraných turnajů v kategoriích mládeže VV na návrh STK odsouhlasil následující úpravu pro nominaci hráčů na republikové turnaje kategorie „B“:

  a) krajská nominace musí obsahovat kompletní sestavení všech nominovaných hráčů pro jednotlivé disciplíny ve složení 2 x DCH, 2 x DD, 1 x ČCH, 1 x ČD, 1x SČ
  b) u hráčů nominovaných pro dvouhry se ruší automatické právo startu v párových disciplínách

  Přesné znění provedených úprav v rozpisu soutěží rozešle STK v průběhu příštího týdne (29.9. – 5.10. 2003)
  všem krajským STK a KM. Příslušné úpravy budou ve stejném termínu provedeny i na webových stránkách ČBaS v „Rozpisu soutěží pro sezónu 2003/2004“.
   
 • Ve spolupráci s panem Stádníkem se připravuje umístění nově zpracovávaných krajských žebříčků (krajské výtahy) na webové stránky ČBaS.

MK

 • Předseda MK informoval VV o rozšíření MK o dva členy - pana Provazníka a pana Stádníka.
   
 • Předána informace o připravované tiskové konferenci na téma Polonia Cup, MM ČR v Hradci Králové a stav kvalifikace na OH 2004.
   
 • VV ČBaS pověřil pana Musila jednáním se společností Prague City Center o předložení návrhu nového loga ČBaS.
   
 • VV ČBaS pověřil pana Musila dalším jednáním s firmou Sport Lubas ve věci používání názvu oficiální partner ČBaS.
   

KR

 • Změna mezinárodních pravidel (počítání u ČŽ a SČ na dva vítězné sety do 15 bodů) bude použita v soutěžích ČBaS od nové sezóny. Ke změně pravidel došlo na mimořádném zasedání IBF v březnu tohoto roku. KR zajistí novelizaci pravidel na webových stránkách ČBaS do začátku sezóny 2003/2004.
  Úkol trvá
   
 • V případě zájmu jednotlivých oblastí o školení či doškolení rozhodčích je možno toto školení či doškolení provést při M ČR jednotlivých kategorií s výjimkou kategorie U15. Kontakt - předseda KR p. Tomášek.

EK

 • Členům VV rozesláno čerpání rozpočtu ČBaS k 30.6. 2003.
   
 • Předána informace o provedené inventarizaci majetku ČBaS
  Složení inventarizační komise: p. Plánička, p. Musil, pí. Teřlová
   
 • Předána informace o vyřazení nepotřebného majetku z evidence ČBaS
  Složení likvidační komise:
  p. Plánička, p. Musil, pí. Teřlová
   
 • Sekretář ČBaS pí. Teřlová informovala VV o případu, který se odehrál v mimopracovní době. Šlo o špatné uzavření kanceláře a jejího následného uzamčení bezpečnostní agenturou s tím, že došlo ke ztrátě svazového majetku (především sport. trička, šortky). VV pověřil p. Pláničku projednáním tohoto případu s pronajímatelem objektu.

3) Různé

 • NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

  dne 8.10. v 19:40 hod. bude na ČT 2 asi 15 minutový záznam z MM ČR v Hradci Králové
   
 • Upozorňujeme:
  na vydání knihy pana Mendreka „BADMINTON“, která vyšla v nakladatelství Grada Publishing a.s. začátkem léta letošního roku. K dostání v knihkupectví po celé ČR.
   
 • Stavební investice
  VV ČBaS podpořil žádost TJ Chropyně o poskytnutí dotace pro rok 2005 z prostředků ČSTV na rekonstrukci tělocvičny, která je po záplavách v r. 1997 ve velmi špatném technickém stavu.
   
 • Termíny VV ČBaS
  20.11. 2003, rok 2004 - 15.1., 26.2., 8.4., 27.5.
   

Příští schůze VV ČBaS se uskuteční 20. 11. od 14:00 hod.
v místnosti č. 209 v budově ČSTV
 

Zapsala: Iveta Teřlová, v Praze dne 26. 5. 2003   

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník