logo
Český badmintonový svaz

Zápis č. 3/2016 ze schůze VV ČBaS dne 7. 9. 2016

Místo konání: Praha-Strahov

Přítomni: Kohoutek, Pavelka, Procházková, Osička, Musilová, Mikulka

Hosté: Reichmann, Škácha

Program:

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního jednání VV

2) Jmenování gen. sekretáře, místopředsedy ČBaS

3) Zprávy z jednotlivých komisí

a) MK

b) STK

c) EK- poplatek za hráčskou licenci, čerpání rozpočtu

d) TMK – jmenování nového vedení TMK

4) Různé – Registrační směrnice

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV

Úkoly byly diskutovány v rámci jednotlivých komisí.

2) Gen. sekretář, místopředseda ČBaS

M. Osička jmenoval jako gen. sekretáře ČBaS Hanu Procházkovou.

Dále navrhl jako místopředsedu ČBaS J. Mikulku – návrh byl jednomyslně schválen.

3) Zprávy z jednotlivých komisí

a) MK

VŘ na míče a oblečení pro sezónu 2016-2017

Předseda MK J. Mikulka informoval o přijatých nabídkách na dodavatele míčů a oblečení pro sezónu 2016_2017.

Míče – do VŘ se přihlásila pouze firma Victor Sport s.r.o, která splnila všechny vypsaná kritéria. Navrhl jako dodavatele míčů firmu Victor Sport s.r.o. – VV návrh jednomyslně schválil per rolam e-mailem.

Smlouva byla zaslána k podpisu.

Předseda STK požádal MK o jednání s firmou Victor Sport – o možnosti přeprodeje míčů za stejnou cenu od ČBaS pro extraligové týmy (jednalo by se cca o dvě tuby na utkání, které by byly použity v případě vyčerpání dodaných míčů ze strany ČBaS – dle vypsaného Rozpisu soutěží 2016_2017)

Oblečení – do VŘ na dodavatele oblečení pro reprezentaci se přihlásili dva zájemci – firma Victor Sport s.r.o.a firma Sport Lubas – obě nabídky splnily vypsaná kritéria. Předseda MK navrhl jako dodavatele firmu Sport Lubas jako nabídku výhodnější. VV ČBaS nabídku jednomyslně schválil per rolam e-mailem.

Smlouva byla zaslána k podpisu.

Lipno Olympijský park – celkové vyúčtování bude předloženo na dalším jednání VV ČBaS.

J. Mikulka informoval o jednání s pojišťovacím ústavem, a.s., který vyslovil zájem o spolupráci od úrovně pojištění, podpory akcí, atd.

Při MMČR bude jednáno s potencionálním generálním partnerem svazu. Je potřeba promyslet model co bychom od partnera požadovali a co jsme schopni mu nabídnout.

Web ČBaS – na příštím jednání VV ČBaS bude přednesen návrh struktury webových stránek. Poté dojde k výběru firmy a předložení cenových nabídek.

Správce webu - M. osička informoval o ukončení spolupráce s J. Rubášem. Zpravodajská činnost je zajištěna, probíhají jednání s T. Krajčou a dále bude osloven O. Kopřiva.

b) STK

Předseda STK p. Škácha informoval o práci STK - soutěže probíhají, propozice jsou vyvěšeny na webu.

I.Škácha navrhl, aby došlo k úpravě Stanov - hlasovat o předsedovi STK a KR na VH ČBaS samostatně a ne v týmu voleného předsedy ČBaS. Důvod – předseda STK a KR nejsou členy VV ČBaS.

Dotaz J. Pavelky – objasnění případu K. Zuzákové, která startovala neoprávněně na Benáteckém poháru.

M. Osička - zcela otevřeně potvrzuji, že na telefonát Petra Martince, který byl směřován na mě poslední den přihlášek jsem Petrovi odpověděl, že ano ať Zuzákovou přihlásí a pokud nebude mít následně souhlas TMK s postaršením, tak že hrát nebude, bohužel nikde, ani v předchozích emailech, které byly směřovány na mě a na ČBaS, ani v telefonátu nezaznělo, že TMK se žádostí o postaršení Kateřiny Zuzákové do kategorie dospělých již v březnu zabývala. Do této chvíle, žádné souhlasné stanovisko TMK nevydalo. Rozhodnutí TMK spadlo do „překlenovacího období“ střídání vedení TMK a jednání s novým předsedou TMK. Kateřina Zuzáková zahrála hezký turnaj a udělala v Benátkách hezký výsledek a v žádném případě to není trestání Kateřiny, které odehrané zápasy určitě v jejím rozvoji pomohou - prosím tedy STK, aby zvážilo možnost ponechání bodů hráčce do žebříčku a žádám nově pověřeného předsedu TMK, aby se k poslané žádosti od pana Martince oficiálně vyjádřil,

c) EK

Hráčské licence - poplatek

M. Osička navrhl zvýšení poplatku za hráčské licence u dětí na 150Kč a dospěláci 200Kč - z této částky zůstane 110,- Kč ve svazové pokladně a vše co je nad tuto částku bude následně dle počtu aktivních hráčů přerozděleno na oblasti.

Předseda Správní rady p. Pavelka informoval o názoru oblastních svazů – 4 oblasti proti, dvě pro, ostatní nemají jasný názor. Odůvodnění – oblasti si vybírají samy členské poplatky pro svoji činnost a tedy nevidí důvod navyšování poplatku za hráčské licence.

I.Škácha – je třeba rozlišovat členský poplatek a poplatek za hráčskou licenci.

Na základě diskuze M. Osička požádal předsedu Správní rady, aby mu zaslal principy, na základě kterých jednotlivé oblasti vybírají členské příspěvky.

M.Osička navrhuje navýšení hráčské licence na 200,-Kč/rok. Hlasování – 2 pro, 2 proti – dle stanov má předseda hlas rozhodující a tedy návrh byl přijat. Změna výše licence pro rok 2017 bude tedy 200,-Kč.

Rozpočet ČBaS 2016

H. Musilová informovala o čerpání rozpočtu 2016 – sekretariát, komise STK a KR čerpají dle schváleného rozpočtu. Čerpání TMK bude předloženo po dodání čerpání bonusů a dlouhodobé podpory od sekretariátu a po vyjasnění nákladů s novým předsedou TMK.

d) TMK

M. Osička navrhl pověřit řízením TMK Stanislava Kohoutka s tím, že do řádné (nebo mimořádné) VH bude funkci vykonávat bez hlasovacího práva a všechny rozhodnutí budou podléhat schválení předsedy ČBaS.

M. Osička požádal členy VV o hlasování – 3 pro, 1 zdržel (předseda správní rady).

RSC – M. Osička navrhl zrušení RSC s tím, že finance na TM budou moci oblasti využít dle vlastního uvážení. Výše dotace bude dána na základě předem stanovených kritérii, které budou předloženy na příštím jednání VV ČBaS.

Názor oblastí – předseda Správní rady informoval o názoru oblastí -. 4 nerušit, 1 ano, ostatní neutrální.

M. Osička předloží na příštím jednání kritéria, na základě kterých by byly vypláceny dotace na TM.

Směr TMK, reprezentace

Nově pověřený předseda TMK p. Kohoutek předložil VV ČBaS koncepci fungování a směřování TMK.

Hlavní, cílem je zřízení NSC – lokalita Brno, probíhají poslední jednání. Zajištění kompletní péče o reprezentanty, včetně ubytování, zapojení hráčů (sparingu) ze zahraničí, proškolení trenérů v rámci NSC. Při NSC v Brně již domluvena spolupráce se sportovním gymnáziem a probíhají jednání i s Fakultou sportovních studií při MU. Spuštění od 1.11.2016 s tím, že všichni potencionální reprezentanti budou včas informováni a osloveni tak, aby měli dostatečný čas na rozmyšlenou.

Trenér reprezentace – v současné chvíli probíhají finální jednání o možné spolupráci s D. Palyjamou.

Představení NSC proběhne v rámci tiskové konferenci Prague Badminton Open 2016.

Všichni členové VV vyslovili souhlas s předloženou koncepcí.

4) Různé

Registrační směrnice – bude projednána na příštím jednání VV ČBaS za přítomnosti předsedy LR.

Příští jednání VV ČBaS 19. 10. 2016

Zapsala: H. Procházková

 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading