logo
Český badmintonový svaz

Zápis č. 6 /2009 ze dne 1. 12. 2009

Zápis č.6 /2009 ze schůze VV ČBaS dne 1.12. 2009
Místo konání: Praha - Strahov
 
Přítomni: Musil, Škácha, Plánička, Nováková, Kotyza, Vorel, Procházková, Jurka, Frýda, Pavelka, Dostál
 
Omluveni: Scheiner, Tomek, Kolář

Program:

1)       Zahájení
2)       Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
3)       Zprávy z jednotlivých komisí
4)       Zprávy z jednotlivých oblastí
5)       Různé
6)       Závěr

 
 
1) Zahájení
 
Předseda Ing. Zdeněk Musil přivítal všechny členy na schůzi VV.
 
2) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV

Návrh K. Kotyzy –
organizovat turnaje U17-U19 jako turnaje otevřené. TMK spolu s Komisí mládeže tento návrh prodiskutovala a navrhuje zanechat stávající systém – VV tento návrh schválil.
      
Výběrová řízení
 
MMJ 2010 – do výběrového řízení na pořadatele MMJ ČR 2010 se přihlásil pouze oddíl TJ
Orlová – Lutyně.VV tímto pověřuje oddíl TJ Orlová-Lutyně pořádáním MMJ ČR 2010.
EK připraví návrh smlouvy s pořadatelem a zajistí podpis smlouvy.
 
MMČR 2010, Play Off – o pořadatelství neprojevil zájem žádný oddíl. VV pověřil předsedu, EK a MK individuálním jednáním s případným pořadatelem. Termín – nejpozději do příštího jednání VV. 
 
SCM - zařazení hráče M. Ludíka do SCM zatím nebylo provedeno. P. Ludík byl písemně
vyzván, aby se vyjádřil k možnému zařazení M. Ludíka do některého SCM. Zatím čekáme na
jejich stanovisko.
 
Dotaz J. Pavelky – jakým způsobem se budou moci „volní“ hráči kvalifikovat na MČR, v řádech ČBaS toto není ošetřeno. 
 
STK předloží návrh jakým způsobem tyto situace řešit a předloží tento návrh k posouzení
členům VV a to nejpozději k 1.1.2010.
 
Následně po schůzi VV předložila STK VV toto vysvětlení – „volní“ hráči ČBaS jsou od počátku vedeni v žebříčcích jako členové ČBaS Praha, a tedy patří pod Oblast Praha.
 
Klasifikační řád trenérů
 
Je dopracován a bude v nejbližších dnech rozeslán všem členům VV k případnému odsouhlasení a následné platnosti od 1.1.2010.
 
Zodpovídá: TMK
 


Projekt „Badminton do škol“
 
L. Vorel informoval, že i přes veškerou snahu se zatím nepodařilo domluvit schůzku s p. Krocem  projednat s ním jeho návrh „badminton do škol“. P. Kroc bude opětovně osloven a bude mu navrženo, aby schůzka proběhla při MČR 2010 v Praze a to za účasti p. Musila a předsedy EK p. Pláničky.
 
Zodpovídá: TMK
 
 
3) Zprávy z jednotlivých komisí
 
 
EK
Čerpání rozpočtu ČBaS k 31.11.2009
 
Ing. Plánička informoval VV o čerpání rozpočtu k  31.11.2009 a konstatoval, že všechny komise
dodržely plánované výdaje, případně své výdaje snížily. Je očekáváno dodržení krizového plánu Konečná výše zisku bude ovlivněna doúčtováním nákladů sekretariátu a předloženými bonusy reprezentantů.
 
Návrh rozpočtu ČBaS 2010
 
Ing. Plánička prezentoval VV návrh rozpočtu pro rok 2010, který byl vypracován na základě předložených návrhů od jednotlivých komisí. Návrh uvádí  schodek 413tis. a to hlavně na základě nejasných a tedy odhadnutých příjmů od Sazky. VV dal EK návrh k  dopracování s tím, aby plánovaný schodek byl max. 200 tis. Kč. Nový návrh bude předložen členům VV a to nejpozději 15.1.2010.
 
Zodpovídá: EK
 
Výsledek a rozpočet ČBOS
 
ČBOS se pravděpodobně podaří skončit rok 2009 s kladným hospodářským výsledkem. Velmi pozitivní dopad na výsledek roku 2009 měly příjmy z reklamy a prodeje Almanachu!
Rok 2010 je na druhou stranu velmi nejistý a lze čekat výrazný propad příjmů – více viz MK. Vzhledem k této skutečnosti bude třeba upravit strukturu nákladů hrazených ČBOS.
 
Zodpovídá: EK a MK
 
SCM
 
- na základě hodnocení SCM byl vypracován propočet financí pro rok 2010. Propočet byl zaslán na všechny SCM.

TMK
Schůze TMK
 
L. Vorel informoval VV o schůzi TMK, která proběhla dne 21.10. na Strahově, a na které byly odsouhlaseny následující návrhy:
 
Rakety (50ks), které ČBaS dostalo darem od BWF darovat na Sportovní třídu do Plzně (1/3), na Badmintonovou akademii v Mostě (1/3) a na ZŠ do Vinoře, kde oddíl Sokol Meteor Radotín vede badmintonové kroužky. VV tento návrh neschválil.
Badmintonové rakety budou rozděleny rovnoměrně na jednotlivé Oblasti.
 
Zodpovídá: sekretariát
       
Oblečení – kolekce na Sudirman Cup.
 
L. Vorek informoval VV o zvláštní kolekci oblečení, kterou převzal při MS družstev v Číně. Toto oblečení není součástí Smlouvy s Yonexem. TMK navrhuje toto oblečení rozdělit mezi vybrané juniorské a seniorské reprezentanty. VV tento návrh schválil, vybraným reprezentantům bude oproti podpisu předáno oblečení v množství 1x souprava, 2x tričko a 1x kraťasy/sukně. Výběr reprezentantů je v kompetenci TMK..
 
Zodpovídá: TMK a sekretariát
 
Lektorská rada:
 
L. Vorel informoval VV o chystaném školení trenérů II. třídy, které proběhne ve dnech
2.-3.1.2010. Na tomto školení budou podány i informace o Semináři trenérů, které proběhlo při MEJ U17 ve Slovinsku, a kterého se zúčastnili Mgr. Tomasz Mendrek a MGr. Michal Turoň.
Informace o školení budou uveřejněny na webu.
 
Zodpovídá: TMK
 
Juniorská reprezentace:
 
MEJ U17, Slovinsko
 
L. Vorel informoval o MEJ U17, které proběhlo ve dnech 6.-16.11.2009 ve Slovinsku a vyslovil poděkování trenérům M. Turoňovi a R. Weinzettlovi za zajištění této akce.
 
MSJ, Malaysie
 
L. Vorel informoval o MSJ, které se zúčastnili hráči Zevl Lukáš a Havlová Lucie, doprovod Zdeněk Musil
 
Dospělá reprezentace
 
L. Vorel informoval o plánovaných akcích seniorské reprezentace. Seniorská reprezentace se v roce 2010 zúčastní ME družstev mužů a žen, které se bude konat v Polsku, ME jednotlivců v Manchesteru a MS ve Francii.
 
TMK předloží VV návrh, za jakých podmínek se hráči turnajů jednotlivců zúčastní. Tento návrh předloží TMK nejpozději k 1.1.2010.
 
Soustředění reprezentace
 
Ing. Musil informoval VV o mailové korespondenci mezi ním a p. Martincem. P. Martinec cca v květnu poslal ČBaS nabídku s možností využití nové badmintonové haly k pořádání reprezentačních soustředění. ČBaS za tuto nabídku poděkovalo s tím, že vzhledem k poměru ceny a kvality ČBaS i nadále upřednostňuje Sportovní centrum Nymburk.
P. Martinec se dotazoval proč tedy bylo letní reprezentační soustředění v Brně a na podzim ve Vinoři. P. Musil podal vysvětlení, že tato soustředění vyšla téměř o polovinu levněji než by vyšla v Nymburce či Benátkách. P. Martinec přesto požaduje, aby na soustředění byla vypisována výběrová řízení.
 
VV schválil, že organizace soustředění je zcela v kompetenci TMK.
 

STK
 
K. Kotyza předložil návrh, aby na webových stránkách byly vždy po odehraném kole umístěny výsledky z jednotlivých utkání ve sjednocené formě snadno prezentované na internetu a dále, aby zde byly umístěny soupisky jednotlivých družstev, které budou aktualizovány po jednotlivých kolech. VV tento návrh schválil. Všechna prvoligová a druholigová družstva budou informována jakým způsobem mají výsledky zasílat.
Soupisky jednotlivých družstev budou umístěny na webových stránkách nejpozději před 3. hracím kolem.
 
Zodpovídá: STK
 
MK
Předseda MK informoval o výsledcích ČBOS za rok 2009 a výhledu na 2010. Vzhledem k tomu, že situace mezi partnery svazu není dobrá (lze očekávat ukončení splupráce se společností VCES, Stora Enso a 6K) bude obtížné zajistit alespoň pokrytí provozních nákladů převzatých od ČBaS. Znovu proto požádal všechny členy VV ČBaS o aktivitu při hledání možných zdrojů financí a prostřednictvím předsedů oblastí žádá o oslovení všech členů ČBaS o pomoc při zajištění zdrojů pro ČBOS i ČBaS!!!   

5.) OBLASTI
 
JM
 
Delegát I. Liga
 
Předseda oddílu TJ Sokol Brno Jehnice požádal, aby VV vyslal na zápas I. Ligy mezi BK Deltacar Benátky nad Jizerou a TJ Sokol Brno Jehnice nezávislého delegáta. Jako delegát ČBaS se tohoto zápasu zúčastní Ing. Ivan Škácha.

 
K. Kotyza informoval VV o herním programu tzv. švýcarským systémem s tím, zda by ČBaS mohlo na tento program poskytnout příspěvek 6000,-Kč. VV navrhuje, aby si tento program zajistila jednotlivé Oblasti a tedy i příspěvek by měl jít z Oblastí.
 
 
J. Frýda informoval VV o své rezignaci na předsedu Východočeské oblasti s tím, že zatím za sebe nemá náhradu, ale věří, že ji co nejdříve najde.
Z. Musil poděkoval J. Frýdovi za dlouholetou spolupráci.
 
6) RŮZNÉ
 
Seminář „Řešení úrazů s právního hlediska“
H. Procházková informovala VV o Semináři nazvaném „řešení úrazů z právního hlediska“, kterého se zúčastnila dne 27.11. Všichni hráči musí mít minimálně preventivní prohlídku s platností ne starší než jeden rok, reprezentanti mají povinnost absolvovat 1x za rok zátěžovou sportovní prohlídku.Hráči budou o prohlídkách informováni.
 
Zodpovídá: TMK

Antidoping
                                                                                                                                                              
H. Procházková informovala VV o žádosti Antidopingového výboru ČR zda by bylo možné umístit na webové stránky odkaz na ADV ČR. VV tuto žádost odsouhlasil.
 
BWF Meeting při MSJ, Malaysie
 
Ing. Musil informoval VV o BWF Meetingu, který se konal při MSJ v Malaysii – na tomto meetingu bylo odhlasováno, že MSJ se bude konat každý rok, aby nebyla znevýhodněna jedna věková kategorie v případě, že by se MSJ konalo jen 1x za dva_roky.
 Dále zde byla řešena otázka zajištění bezpečnosti při MSJ 2010, které se bude konat v Mexiku, a které bude kvalifikací na OH mládeže. O této problematice je nutné před odjezdem informovat rodiče nominovaných hráčů.
 

 
Zapsala: Mgr. Procházková, 3. 12. 2009     

About the author Pepa
 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading