logo
Český badmintonový svaz

Zápis ze Sněmu ČBaS konaného dne 19. června 2010

Zápis ze Sněmu Českého badmintonového svazu konaného 19. června 2010 v Praze

Sněm zahájil z pověření VV ČBaS Ing. Zdeněk Musil, předseda ČBaS. Po přivítání delegátů a gratulaci Ing. Tomkovi k významnému životnímu jubileu seznámil přítomné s návrhem VV, aby Sněm řídil Karel Kotyza jako předsedající. Hlasováním jednomyslně schváleno. Další jednání pak řídil zvolený předsedající.

Sněm probíhal podle navrženého a delegátům předem zaslaného programu:
1) Zahájení
2) Volba pracovního předsednictva a komisí
3) Schválení programu Sněmu ČBaS, Jednacího řádu Sněmu ČBaS a Volebního řádu Sněmu ČBaS pro rok 2010
4) Zpráva předsedy o činnosti ČBaS za uplynulé období
5) Zpráva o hospodaření za uplynulé období
6) Zpráva předsedy revizní komise
7) Volba členů VV
8) Plán činnosti na další období
9) Diskuse
10) Usnesení
11) Závěr
 
ad 2): Přítomní delegáti schválili:
- pracovní předsednictvo: p. Karel Kotyza, Zdeněk Musil a Jan Jurka;
- návrhovou komisi: p. Josef Frýda (předseda), Zdeněk Kračmar, Radek Votava;
- mandátovou komisi: p. Ondřej Lubas (předseda), Boris Krais, Jan Pavelka;
- zapisovatelku p. Miladu Novákovou.
 
ad 3): Delegáti schválili (po úpravě bodu 7- „volba členů“) program Sněmu ČBaS, bez připomínek Jednací řád a Volební řád Sněmu Českého badmintonového svazu.
 
ad 4): Předseda svazu Ing. Musil se ve své zprávě o činnosti  za rok 2009 zaměřil především na ty události, které nebyly předmětem informací na webu ČBaS. V úvodu své zprávy ale zmínil také sportovní výsledky našich hráčů (dospělých i juniorů) v hodnoceném období. Z hlediska propagace badmintonu ocenil především organizaci a průběh MM ČR v Brně, exhibici v Benátkách n.J. a jubilejní Mistrovství ČR v Praze. Konstatoval, že v hodnoceném období nestouply příjmy z komerčních aktivit a nedařilo se aktivizovat marketinkovou komisi. Kladně hodnotil změny na webových stránkách svazu a opakovaně vyzval ke konstruktivní kritice činnosti svazu ve všech oblastech i k zapojení do jeho práce. Poděkoval všem členům VV i sekretariátu za práci odvedenou v hodnoceném období.
 
ad 5): Zprávu o hospodaření ČBaS v r. 2009 přečetl a okomentoval předseda ekonomické komise Ing. Plánička. Za hlavní charakteristiky roku 2009 označil změněnou strukturu příjmů, které byly o cca 300 000 Kč vyšší než příjmy v r. 2008, ale bezmála ¾ této částky tvořily příjmy účelově vázané. Absence prostředků ze Sazky byla částečně kompenzována dotací MF, pozitivně se projevila i dotace ČOV (jednoúčelový zdroj). Ve výdajích bylo dosaženo cca 20%-ní úspory oproti tzv. krizovému plánu na r. 2009 a výdaje udrženy zhruba na výši výdajů v r. 2008. Předseda EK konstatoval snížení hodnoty bonusového bodu, snížení dotací oblastem a přerozdělení prostředků určených pro Sportovní centra mládeže dle stanovených pravidel. Informoval o stavu účtu, pokladny svazu a přírůstku do majetku (dva badmintonové koberce, náklady pokryté z dotace MŠMT).
Předseda ekonomické komise následně pojmenoval hlavní změny a předpoklady tvorby rozpočtu na r. 2010 (neúčelové zdroje doplněné dotacemi, nelze počítat s významnými zdroji od společnosti Sazka) a informoval o skutečnosti, že rozpočet byl zpracován jako schodkový. Zdůraznil stále aktuální potřebu hledání vhodných partnerů schopných pomoci ke zlepšení finanční situace. Poděkoval za spolupráci jak ekonomické komisi (pracovala ve složení K.Plánička, H.Procházková, M.Osička), tak předsedům jednotlivých odborných komisí svazu, do jejichž činnosti citelně zasáhl nedostatek finančních prostředků. Na závěr oznámil svou rezignaci na post předsedy EK.
 
Na technickou poznámku p. Martince, jak mohla být do rozpočtu zakalkulována dotace MŠMT, jejíž výše není podle jeho informací potvrzena, reagoval Ing. Plánička sdělením, že všechny kalkulované částky jsou potvrzeny jednáním s orgány ČSTV a vzhledem k tomu, že se jedná o rok 2010 je již, většina těchto prostředků na účtě ČBaS.  
 
ad 6): Předseda RK Ing. Tomek informoval o činnosti komise za období od posledního sněmu. Komise nemusela v průběhu roku řešit žádné stížnosti či podněty a věnovala se kontrole hospodaření v návaznosti na účetní uzávěrku r. 2009. Při ní neshledala žádné závady.
 
ad 7): Před volbou nových členů ČBaS podal předseda mandátové komise informaci o usnášení-schopnosti sněmu. Konstatoval přítomnost 43 ze 65 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím.
 
Předseda ČBaS navrhl na uvolněná místa ve VV po abdikacích předsedy ekonomické komise Ing. Karla Pláničky a předsedy marketinkové komise Ing. Víta Dostála následující kandidáty: Martina Osičku na funkci předsedy EK a Josefa Frühaufa na pozici předsedy MK, potvrzení kooptace provedené již VV.

Kandidát na předsedu EK
v krátkosti představil svoji vizi dalšího fungování ekonomické komise, především zdůraznil svoji snahu pokračovat v politice trvale prosazované EK pod vedením K. Pláničky (vyrovnaný rozpočet s pokrytím důležitých akcí) a záměr vytvoření velmi těsné vazby s marketinkovou komisí. 
Na dotaz p. Martince, zda uvažuje o větší podpoře oblastí, odpověděl M. Osička, že pokud nedojde k výraznému navýšení zdrojů, není v tuto chvíli možné podporu navýšit.
 
Za nepřítomného kandidáta na předsedu MK prezentoval záměry komise p. Karel Frühauf, který nepřítomného omluvil. Komise ve složení J.Frühauf, M.Vašková, K.Frühauf, H.Procházková) si klade za cíl především podporu nejlepších hráčů a zlepšení podmínek jejich přípravy. Chce zlepšit medializaci badmintonu, spolupracovat se správci webových stránek a podpořit ty pořadatele, kteří nemají vybavení potřebné k pořádání akcí. Připravila již konkrétní projekt, na kterém spolupracuje s nejlepšími českými hráči. Komise se prozatím nezaměřuje na podporu oblastí a jednotlivých oddílů.  

Na dotaz p. Martince, proč p. Frühauf není přítomen, byla podána informace, že je na léčebném pobytu v zahraničí. P. Martinec ve své poznámce vyslovil názor, že očekával širší záběr MK v podpoře badmintonu.
 
Veřejná volba navržených kandidátů proběhla s tímto výsledkem:
- P. Martin Osička do funkce předsedy EK: 41 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdrželi
- P. Josef Frühauf do funkce předsedy MK: 39 hlasů pro, 0 proti, 4 se zdrželi.
 
Ad 8): Předseda svazu označil za priority plánu činnosti na další období:
Přijetí takových opatření, která by umožnila pružně reagovat na změny na straně příjmů a dosáhnout plánovaného hospodaření za r. 2010;
Zaktivizování Komise mládeže v rámci TMK a provedení analýzy fungování SCM (s cílem případně připravit návrh změn příslušných směrnic);
Zajištění úzké spolupráce EK a MK na projektu aktivit směřujících k zajištění dalších finančních zdrojů.
 
Ad 9): V diskusi vystoupil nejprve předseda STK p. J. Scheiner. Shrnul výsledky I. Celostátní ligy (poháry byly předány bezprostředně po skončení soutěže) a předal plakety za umístění nejlepším týmům v obou skupinách II. CL. Informoval o výsledcích kvalifikace o postup do II. ligy a baráže o I.CL. Za nejúspěšnější oddíl (pokud jde o zisk medailí z MČR) označil TJ Astra Praha, na dalších místech pak Jehnice, Sokol Doubravka, Orlová, Hořovice atd. Na zisku medailí se podíleli hráči 19 oddílů!!!

Předseda STK připomněl některé obecně známé záležitosti, jejichž dodržování je někdy podceňováno (včasné zasílání výsledků turnajů jednotlivými pořadateli, předkládání požadavků na pořádání turnajů ve stanoveném termínu, řešení problémů na turnajích s vrchními rozhodčími – uvedení ve zprávách k jednotlivým turnajům, vyřazení hráče z konečného redukovaného žebříčku v případě absence data jeho narození ve výsledkových listinách v průběhu sezóny apod. ) a upozornil na změny, ke kterým dochází v Rozpisu soutěží v nové sezóně.
RS 2010/11 bude v průběhu příštího týdne vyvěšen na webových stránkách svazu a změ-ny v něm budou výrazným způsobem vyznačeny.
 
V další části diskuse vystoupili:
P. Nováková s poděkováním administrátorům webových stránek za formu i obsah zveřejňo-vaných informací a za jejich úžasnou aktuálnost, s názorem, že je třeba aktualizovat obsah některých záložek stránek (zejména údaje týkající se adresářů oblastí, jejich RS,stránky některých komisí, ČOS apod.), s požadavkem na aktualizaci Stanov ČBaS, s návrhem na prodloužení intervalu mezi sněmy svazu, s pozvánkou na 9. ročník Czech Sokol Cupu (otevřený turnaj pro kategorie do 15 a 17 let) a s požadavkem, aby TMK doplnila do Kvalifi-kačního řádu trenérů badmintonu příslušnou přílohu;

P. Martinec s vyslovením pochybností o věrohodnosti dat týkajících se členské základny a její evidence, s požadavkem na dodržování pravidel týkající se povinností pořadatelů turnajů (především včasné vydání propozic), s dotazem na výsledky analýzy činnosti SCM, kterou minulý sněm uložil provést TMK (resp. Komisi mládeže).
 
Na dotaz p. Martince ohledně analýzy činnosti SCM reagoval předseda ČBaS p. Musil informací, že jak již uvedl ve své zprávě, vzhledem k tomu, že bohužel analýzu ani návrhy od komise mládeže VV neodržel, bude se tím v následujícím období VV opětovně zabývat.
K problematice evidence členské základny se rozvinula krátká debata, ve které své názory vyjádřili p. Benčová, p. Tomek, p. Nováková a kterou uzavřel předsedající sněmu sdělením, že VV se poradí, jakým způsobem řešit některé nastíněné problémy, spojené s vykazováním počtu členů.
P. Vorel vysvětlil důvody a omluvil se za změnu termínu konání VC města Brna a za pozdní vydání propozic tohoto turnaje.
 
Ad 10): Po zhruba čtvrthodinové přestávce přednesl předseda návrhové komise p. Frýda návrh usnesení ze Sněmu ČBaS 2010. Hlasováním byl návrh všemi hlasy přijat. Usnesení je samostatnou přílohou zápisu ze Sněmu ČBaS.
 
Ad 11): Sněm uzavřel předseda ČBaS p. Musil poděkováním za účast a přáním příjemně prožité doby odpočinku v průběhu letních měsíců. Znovu vyzval k zapojení se do činnosti všechny ty, kteří pro badminton chtějí něco udělat – dveře Českého badmintonového svazu a jeho VV jsou jim otevřené.
 
V Plzni 20. června 2010  
Zapsala Milada Nováková                                       Ing. Zdeněk Musil, předseda ČBaS, v.r.
 
 
About the author Pepa
 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading